CNCCBIM里面特征定义没有应该怎么调出来?

 如图所示,不仅是模版里面没有,在外面几何图形选项卡“设置特征定义”也没有。

  • 您需要使用CNCCBIM自带的工作空间才可以。

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    如果解决了您的问题,请确认答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------