cc如何导出一个完整的模型文件,而不是有一个Data文件夹里又分别存在好多个文件夹里分成好多分的模型文件。

cc如何导出一个完整的模型文件,而不是有一个Data文件夹里又分别存在好多个文件夹里分成好多分的模型文件。

 • 您好,您在 Scene 文件夹下是可以看到完整的模型文件的。整个文件夹都是 3MX 场景的文件夹组织结构,是必要的。

  下图显示了 3MX 场景的文件夹组织示例。场景文件位于根文件夹中。网格描述拆分为多个文件并以树结构进行组织。子文件夹表示上一部分中介绍的 LOD (细节层次)结构中某个中间节点的子树。

  更多CC的资料请查看下面的网址及帮助文件:

  https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/40938/03-contextcapture

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  如果解决了您的问题,请在正确回复下验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------