MSCE C++ 应用 model 的作用和意义 ?

老师好:

      我 MicroStation  中 看到 如图所示的 部分,

                                                                 图一

                  图二

老师  您看一下,这个截图  中   的model  是干什么用的? 辛苦老师  给一下 解答 !!!!!