OPM CE 报表

请问:1、OPM CE 版本的报表中名称一列是否可以用中文显示?

           2、报表输出PDF格式时,表头及单位等中文都不显示,这是为何?

           3、管道报表和设备报表是分开出的吗?