openrail 参考无显示

ord中,我参考了地形和线条的dgn文件,但是在全景视图后看不到地形和线条,参考的属性里也都打开了“显示”开关

  • 会不会是坐标系或原点相差比较远,您试着居中,缩放看能找到对象吗?

    不行的话,请把您的相关文件都发给我看看。anna.an@bentley.com

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    如果解决了您的问题,请验证答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------