openrail designer创建不出廊道是为什么?点了基线后没有反应

 • 你把文件发给我看看。

  你这是进行到哪一步了,定位纵断面?纵断面是B样条曲线?

  先创建平面线,然后再创建纵断面,然后才能创建廊道。这些都要用civil的工具来创建,是带有土木规则的civil对象,而不能是普通的图形对象。

  请参考下面的帖子:

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  如果解决了您的问题,请验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------