ORD汉化

汉化版本不能安装是什么原因。

Parents Reply
  • 您好,安装完VBA组件后在控制面板中查看是否已成功安装,然后再重启安装ORD。建议用离线安装包安装。

    若还是不行,请将控制面板中的VBA组件截图下。

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)

Children
No Data